O NAS

Wojewódzkie Zrzeszenie skupia w swojej organizacji kupców, gastronomików i usługodawców, tworzących mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa handlowe, gastronomiczne i usługowe. Zrzeszenie działa na podstawie ustawy z dnia 30 maja 1989 roku (Dz.U. nr 35, poz.194), ustawy z dnia 23 maja 1991 roku o organizacjach pracodawców (Dz. U. Nr 35, poz. 235) oraz Statutu WZHiU. Większość członków Wojewódzkiego Zrzeszenia to na ogół małe firmy, prowadzone systemem rodzinnym. Organizacja zrzesza także wyspecjalizowane zakłady usługowe, kancelarie i biura realizujące zadania na rzecz społeczności lokalnej, oraz różnego rodzaju placówki działające w turystyce. Kupcy – członkowie Wojewódzkiego Zrzeszenia prowadzą także działalność w dużych obiektach handlowych przez siebie finansowanych. W ramach Zrzeszenia działa Biuro Rejonowe w Wałbrzychu.

5

Reprezentowanie środowiska kupieckiego i MSP wobec terenowej administracji państwowej i gospodarczej, samorządu terytorialnego i regionalnych organizacji samorządu gospodarczego oraz udział na prawach członka w pracach Pomorskiej Rady Przedsiębiorczości.

5

Utrzymywanie kontaktów z posłami, senatorami i radnymi dla prezentowania problemów nurtujących środowiska kupieckie.

5

Ochrona interesów członków, w tym m.in. działania zmierzające do poprawy warunków funkcjonowania placówek handlowych, gastronomicznych i usługowych.

5

Doradztwo prawne, podatkowe, organizacyjne.

5

Szkolenia zawodowe i branżowe w tym w zakresie przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, kodeksy pracy, wiedzy o podatkach, ubezpieczeniach, przepisach sanitarnych, warunków prowadzenia handlu, marketingu, uzyskiwania uprawnień mistrza w zawodzie sprzedawcy i kucharza małej gastronomii.

5

Organizowanie praktycznej nauki zawodu w placówkach handlowych i gastronomicznych.

5

Wydawanie okoliczniościowych publikacji zawierających wiadomości o pracach samorządu kupieckiego oraz informacje, komentarze i wyjaśnienia dotyczące problemów podatkowych, finansowych i prawnych jak również regulacje prawne obowiązujące w Unii Europejskiej.

5

Integracja środowiska kupieckiego.

5

Przygotowywanie stanowisk do projektów aktów prawnych dotyczących działalności środowiska kupieckiego, przesyłanych do zaopiniowania przez Naczelną Radę Zrzeszeń Handlu i Usług w Warszawie.